Filtracja lotnych związków organicznych

Urządzenia do usuwania rozpuszczalników, lotnych związków organicznych (węglowodory, aldehydy, etery, alkohole, estry, CFC, HCFC) oraz nieprzyjemne zapachy.