Informacje w sprawie polityki prywatności

Administrator przetwarzanych danych

HF Polska Sp z o.o.
Siedziba prawna: ul. Królewska 16,
Warszawa 00-103
Polska
NIP 5252756651

Dane kontaktowe administratora danych: sales@hfpolskaspzoo.pl

Rodzaje gromadzonych danych

Do Danych Osobowych zgromadzonych na stronie www.hfpolskaspzoo.pl, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich, należą: imię, nazwisko, numer telefonu, adres, adres e-mail, kod pocztowy, miejscowość, wszelkie pliki cookie oraz dane o użytkowaniu.

Pełne informacje na temat każdego rodzaju gromadzonych danych przedstawiono poniżej, natomiast w przypadku plików cookie i danych dotyczących użytkowania – można uzyskać klikając w poniższą sekcję witryny:

http://www.hfpolskaspzoo.pl/cookie

Zebrane dane są celowo i świadomie wskazane przez użytkownika, wypełniając formularz kontaktowy poniższej sekcji:

http://www.hfpolskaspzoo.pl/contatti

Obowiązkowe dane są podane bezpośrednio w formularzu kontaktowym i są to:

• Nazwisko

• Firma

• E-mail

http://www.hfpolskaspzoo.pl/service

Obowiązkowe dane są podane bezpośrednio w formularzu kontaktowym i są to:

• Imię i Nazwisko

• Firma

• E-mail

Jeżeli Użytkownik odmówi ich przetwarzania, może to uniemożliwić HF Polska Sp z o.o. dostarczenia odpowiednich informacji.
Ponadto przetwarzanie danych osobowych, gromadzonych w celu wykonywanych usług, odnoszą się do następujących rodzajów działań:
a) Przesyłania informacji handlowych, promocyjnych lub wydarzeń szczególnych;
W przypadkach, w których HF Polska Sp z o.o. wskaże niektóre Dane jako opcjonalne, Użytkownicy mogą powstrzymać się od przekazania takich danych, bez konieczności żadnego wpływu dostępności i dostarczenia informacji na temat swojej działalności.

Użytkownicy, którzy mają wątpliwości, które dane są obowiązkowe, są zachęcani do skontaktowania się z Administratorem.
Jakiekolwiek użycie plików Cookie – lub innych narzędzi niniejszej strony internetowej – www.hfpolskaspzoo.pl lub usługodawców zewnętrznych, które są wykorzystywane przez www.hfpolskaspzoo.pl , o ile nie określono inaczej, ma na celu zapewnienie Usługi, o którą prosi Użytkownik, oprócz innych celów opisanych w niniejszym dokumencie oraz w Polityce plików Cookie.

Użytkownik przyjmuje odpowiedzialność za Dane Osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem strony www.hfpolskaspzoo.pl oraz gwarantuje, że mają prawo do ich przekazywania lub rozpowszechniania, zwalniając Administratora od odpowiedzialności wobec osób trzecich.

Cele i sposoby przetwarzania zgromadzonych Danych
Sposoby działania

Administrator podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub zniszczeniu Danych Osobowych.

Przetwarzanie odbywa się za pomocą narzędzi informatycznych i / lub telematycznych, metodami organizacyjnymi i logiką ściśle powiązaną z wyznaczonymi celami, inspirowanymi zasadami poprawności i zgodności z prawem przetwarzania.
Oprócz Administratora danych, w niektórych przypadkach inne osoby zaangażowane w organizację www.hfpolskaspzoo.pl (personel administracyjny, handlowcy, dział marketingu, prawnicy, administratorzy systemu) lub podmioty zewnętrzne (takie jak dostawcy usług technicznych stron trzecich, kurierów, dostawców, firm informatycznych, agencji komunikacyjnych), w razie potrzeby wyznaczonych przez Administratora do przetwarzania danych. Zaktualizowaną listę osób odpowiedzialnych będzie można zawsze uzyskać od Administratora Danych.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Administrator przetwarzanych Danych osobowych dotyczących Użytkownika w przypadku wystąpienia jednej z następujących sytuacji:

 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania kontaktu z użytkownikiem, do udzielenia odpowiedzi na żądanie udzielenia informacji i / lub wykonania środków przedumownych;
 • przetwarzanie jest wykorzystywane do wysyłania informacji handlowych, promocyjnych lub konkretnych wydarzeń;

 

Zawsze jednak możliwe jest zwrócenie się do Administratora o wyjaśnienie konkretnej podstawy prawnej każdego przetwarzania, a w szczególności o określenie, czy przetwarzanie jest zgodne z prawem, przewidzianym w umowie lub koniecznym do zawarcia umowy.

Miejsce

Dane są przetwarzane w centrali operacyjnej Administratora danych oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony zaangażowane w przetwarzanie. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Administratorem.
Dane osobowe użytkownika gromadzone przez Witrynę nie będą przekazywane poza terytorium Włoch.

Okres przechowywania

Dane są przetwarzane i przechowywane przez czas wymagany do celów, dla których zostały zgromadzone.

Dlatego:

 • Dane Osobowe gromadzone w celach związanych z realizacją umowy między Administratorem a Użytkownikiem będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji umowy.
 • Dane osobowe gromadzone w celu zwykłego żądania informacji będą przechowywane do momentu wyczerpania zapytania od klienta;
 • Dane zbierane do celów marketingowych, jeśli zostaną wyraźnie dozwolone, będą przechowywane maksymalnie przez 24 miesiące. 

 

Jeżeli przetwarzanie odbywa się za zgodą Użytkownika, Administrator danych może przechowywać Dane Osobowe przez dłuższy czas, dopóki taka zgoda nie zostanie odwołana. Ponadto Administrator danych może być zobowiązany do przechowywania danych osobowych przez dłuższy czas, zgodnie z obowiązkiem prawnym lub poleceniem organu.
Pod koniec okresu przechowywania Dane Osobowe zostaną usunięte. Dlatego też pod koniec tego okresu nie można już korzystać z prawa dostępu, anulowania, sprostowania i prawo do przetwarzania Danych nie może być już wykonywane.

Prawo zainteresowanej strony

Artykuł 15 (prawo dostępu) Rozporządzenie UE/2016/679

 
 
Zainteresowana strona ma prawo uzyskać od administratora danych potwierdzenie, że przetwarza lub nie przetwarza dotyczące go dane osobowe, w tym przypadku, w celu uzyskania dostępu do danych osobowych i następujących informacji:

 • a) cele przetwarzania;
 • b) kategorie danych osobowych, o których mowa;
 • c) odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną przekazane, w szczególności odbiorcom z państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
 • d) okres przechowywania podanych danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do określenia tego okresu;
 • e) prawo strony zainteresowanej zwrócenia się do administratora danych o sprostowanie lub usunięcie danych osobowych lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych, które go dotyczą, lub o wyrażenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 • f) prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego;
 • g) jeżeli dane nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, wymagane są wszystkie dostępne informacje na temat ich pochodzenia;
 • h) założenie automatycznego procesu decyzyjnego, w tym profilowania i, przynajmniej w takich przypadkach, istotnych informacji na temat zastosowanej logiki, a także znaczenia i oczekiwanych skutków takiego przetwarzania dla podmiotu danych.

W każdej chwili można skorzystać ze Swoich praw wobec Administratora danych, zgodnie z art. od 15 do 22 i art. 34 RODO. 

 

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Zainteresowana strona może wycofać zgodę na przetwarzanie Swoich danych osobowych wysyłając list polecony za potwierdzeniem odbioru na adres: HF Polska Sp z o.o. Siedziba Prawna: ul. Królewska 16, Warszawa 00-103 Polska, wraz z kserokopią dokumentu tożsamości, z następującym tekstem: << wycofanie zgody na przetwarzanie wszystkich moich danych osobowych >>. Po zakończeniu operacji dane osobowe zostaną usunięte z archiwum tak szybko, jak to możliwe.
Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych lub skorzystania z praw, o których mowa w poprzednich punktach, należy wysłać stosowne pismo za potwierdzeniem odbioru na adres firmy: HF Polska Sp z o.o. Siedziba prawna: ul. Królewska 16, Warszawa 00-103 Polska. Zanim będziemy mogli dostarczyć lub zmienić odpowiednie informacje, być może będziemy zmuszeni zweryfikować Państwa tożsamość i wymagać odpowiedzieć na kilka pytań, odpowiedź zostanie udzielona w czasie i trybie określonym przez reg. Eu 2016/679